همایش تبریز هوشمند

776-07-21 09:00 به 776-07-21 12:00 (Asia/Tehran)

--جواب اینجا--

ثبت نام در رویداد هنوز شروع نشده است.

سازمان یار• تصویری با یک عنوان

همایش تبریز هوشمند

شهر هوشمند ،شهر زندگی

محور های همایش:

ضرورت و مفاهیم شهر هوشمند

محیط زیست و توسعه پایدار در شهر های هوشمند

طراحی شهری و شهرسازی در شهر های هوشمند

نیاز های شهروندی در شهر های هوشمند

شهر اینترنتی و شهر هوشمند 

زمان : 12 دی 1397 ساعت 9 الی 12

مکان : تبریز ،سالن همایش های شهرداری تبریز

مکان

سالن همایش های شهرداری تبریز
جواب اینجا
javabinja@gmail.com

زمان

از 776-07-21 09:00
تا 776-07-21 12:00

برگزارکننده

جواب اینجا
javabinja@gmail.com

شبکه های اجتماعی