0

همایش تبریز هوشمند

ثبت نام رویداد هنوز آغاز نشده است.
سازمان یار• تصویری با یک عنوان

همایش تبریز هوشمند

شهر هوشمند ،شهر زندگی

محور های همایش:

ضرورت و مفاهیم شهر هوشمند

محیط زیست و توسعه پایدار در شهر های هوشمند

طراحی شهری و شهرسازی در شهر های هوشمند

نیاز های شهروندی در شهر های هوشمند

شهر اینترنتی و شهر هوشمند 

زمان : 12 دی 1397 ساعت 9 الی 12

مکان : تبریز ،سالن همایش های شهرداری تبریز

تاریخ و زمان
Thursday

21 Mehr 776

09:00 AM 12:00 PM Asia/Tehran
مکان

جواب اینجا

--جواب اینجا--
09141170580
javabinja@gmail.com
دریافت مسیر
برگزارکننده

جواب اینجا

09141170580
javabinja@gmail.com
به اشتراک گذاری

ببینید افراد درباره این رویداد چه می بینند، چه می گویند و به گفتگو بپیوندید.