0

کشاورزی و دام وطیور وآبزیان و صنایع وابسته

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید کشاورزی و دام و طیور و آبزیان و صنایع وابسته گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

0

تأثیر تنش کم آبی بر چای

تنش کم آبی بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژی گیاهان تأثیر

میگذارد و باعث موارد زیر میشود:

.  بسته شدن روزنه ها؛

.  کاهش سرعت تعرق و پتانسیل آب در بافت های گیاه؛

.  کاهش فتوسنتز و رشد گیاه؛

.  تجمع ایندول بوتریک اسید، پرولین، مانیتول، سوربیتول، تشکیل

آسکوربات، گلوتاتیون، توکوفرول، سنتز پروتئین و...؛

.  کاهش جذب مواد معدنی، هدایت روزنه ها و سرعت فتوسنتزی؛

.  کاهش سرعت رشد گیاه چای

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!