0

عمران و شهرسازی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید عمران و شهرسازی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

شهر جدید به چه نقاطی اطلاق می شود؟

شهر جدید به چه نقاطی اطلاق می شود؟

شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها) هرکدام که بزرگ تر باشد( برای اسکان حداقل سی هزارنفر به اضافه ساختمان ها و تأسیسات موردنیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش بینی می شود. (ماده ۱ قانون ایجاد شهرهای جدید) 

ضرورت و مکان ایجاد شهر جدید با تعیین سقف جمعیتی)حداقل سی هزارنفر( با رعایت سیاست های دولت در قالب طرح کالبدی ملی، منطقه ای و یا ناحیه ای به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب شورای عالی می رسد. (ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید)

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!