0

عمران و شهرسازی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید عمران و شهرسازی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

0

ساندويچ پانل سقفی چیست؟؟

یکی از انواع ساندویچ پانل \ساندويچ پانل سقفی است که در سقف کاربرد دارد و مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به گام‌ های ذوزنقه‌ ای آن و همچنین شكل اورلپ آن امكان نفوذ آب به داخلاز بين می‌برد.ساندویچ پانل سقفی بسته به کاربردشان مشخصات متفاوتی دارند. بنابراین  نیاز پروژه های مختلف را به راحنی تامین کند .


عرض: به صورت ثابت عرض مفید پانل ها   1/08 متر استکه 7 سانتی متر آن اورلپ بوده وعرض مفید آن 1/01 می باشد.

ضخامت: ضخامت ساندویچ پانل سقفی تولید شده از 4 سانتی متر آغاز شده و 5 – 6 – 10 سانتی متر  به ترتیب ادامه میابد.

طول: 2 الی 12 متر به دلخواه مشتری طول پانل ها می باشد.

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!