0

سبک زندگی

خوش آمدید!

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید سبک زندگی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

0

چند مقاله در مورد مهارتهای زندگی

تصویر پروفایل
mohamad

چند مقاله در مورد مهارتهای زندگی این مخصول شامل مقالات مهارتهای زندگی زیر است

 1. آموزش \\م\ه\ا\ر\ت\ \ه\ا\ي\ \ز\ن\د\گ\ي\\\&nbsp\;\و\ \ن\ق\ش\ \م\ش\ا\و\ر\ه\\
 2. \آ\م\و\ز\ش\ \م\ه\ا\ر\ت\ه\ا\ی\ \ز\ن\د\گ\ی\ \ب\ه\ \ص\و\ر\ت\ \ک\ا\ر\ب\ر\د\ی\\
 3. \ت\ع\ر\ی\ف\ \م\ه\ا\ر\ت\ه\ا\ی\ \ز\ن\د\گ\ی\\
 4. \م\ن\ا\ب\ع\ \و\ \م\أ\خ\ذ\\
 5. \م\ه\ا\ر\ت\ \ت\ص\م\ی\م\ \گ\ی\ر\ی\\
 6. \م\ه\ا\ر\ت\ \ح\ل\ \م\س\ا\ل\ه\\
 7. \م\ه\ا\ر\ت\ \ز\ن\د\گ\ی\ \ج\د\ی\د\\
 8. \م\ه\ا\ر\ت\ \ه\ا\ی\ \ز\ن\د\گ\ی\ \-\ \م\ه\ا\ر\ت\ \د\ر\ \خ\و\د\ \آ\گ\ا\ه\ی\\
 9. \م\ه\ا\ر\ت\ه\ا\س\ \س\ا\ل\م\ \ز\ی\س\ت\ن\\
 10. \م\ه\ا\ر\ت\ه\ا\ی\ \ز\ن\د\گ\ی\\
 11. \م\ه\ا\ر\ت\‌\ه\ا\ی\ \م\ه\ا\ر\ \ا\س\ت\ر\س\\\

  \\\م\ق\د\م\ه\:\\\\&nbsp\;\آ\د\م\ي\ \د\ر\ \م\س\ي\ر\ \ت\ك\ا\م\ل\ي\ \خ\و\د\ \م\ا\ل\ك\ \م\ن\ا\ب\ع\ \و\ \و\س\ا\ئ\ل\ي\ \ب\ر\ا\ي\ \ز\ن\د\گ\ي\ \م\ؤ\ث\ر\ \ا\س\ت\ \،\ \ا\و\س\ت\ \ك\ه\ \م\ي\‌\ت\و\ا\ن\د\ \خ\و\د\ \ر\ا\ \د\ر\ \ز\م\ا\ن\ \ح\ا\ل\ \ت\ج\ر\ب\ه\ \ك\ن\د\ \و\ \گ\ذ\ش\ت\ه\ \و\ \آ\ي\ن\د\ه\ \ر\ا\ \ا\ز\ \ط\ر\ي\ق\ \ب\ه\ \ي\ا\د\ \آ\و\ر\د\ن\ \و\ \پ\ي\ش\ \ب\ي\ن\ي\ \و\ق\ا\ي\ع\ \ب\ه\ \ت\ج\ر\ب\ه\ \د\ر\ \آ\و\ر\د\.\ \خ\د\ا\و\ن\د\ \م\ت\ع\ا\ل\ \ن\ي\ز\ \آ\د\م\ي\ \ر\ا\ \آ\گ\ا\ه\ \و\ \م\س\ئ\و\ل\ \آ\ف\ر\ي\د\ه\ \ا\س\ت\ \ت\ا\ \ب\ت\و\ا\ن\د\ \ا\ز\ \ط\ر\ي\ق\ \آ\گ\ا\ه\ي\ \ه\ا\ي\ \خ\و\د\ \،\ \ق\ا\د\ر\ \ب\ه\ \ا\ن\ت\خ\ا\ب\ \ب\ا\ش\د\ \و\ \م\س\ئ\و\ل\ي\ت\&nbsp\;\ \ر\ف\ت\ا\ر\ه\ا\ي\ \ن\ه\ا\ن\ \و\ \آ\ش\ك\ا\ر\ \خ\و\د\ \ر\ا\ \ب\پ\ذ\ي\ر\د\ \و\ \ت\و\ا\ن\ا\ئ\ي\ \آ\ن\ \ر\ا\ \ب\ه\ \د\س\ت\ \آ\و\ر\د\ \ك\ه\ \پ\ا\س\خ\ \ه\ا\ي\&nbsp\;\ \م\ن\ا\س\ب\ي\ \ب\ه\ \م\ح\ر\ك\ \ه\ا\ي\ \د\ر\و\ن\ي\ \و\ \ب\ي\ر\و\ن\ي\ \خ\و\د\ \ا\ر\ا\ئ\ه\ \ن\م\ا\ي\د\ \و\ \ب\ه\ \ع\ن\و\ا\ن\ \م\و\ج\و\د\ي\ \م\ت\ك\ا\م\ل\ \ش\ا\م\ل\ \ج\س\م\ \،\ \ه\ي\ج\ا\ن\ا\ت\،\ \ا\ف\ك\ا\ر\ \،\ \ا\ح\س\ا\س\ا\ت\ \و\ \ا\د\ر\ا\ك\ا\ت\ \د\ر\ \م\ح\ي\ط\ي\ \م\ن\ا\س\ب\ \ب\ه\ \ا\ص\ل\ا\ح\ \و\ \ت\ع\ا\د\ل\ \ر\ف\ت\ا\ر\ \خ\و\د\ \ب\ك\و\ش\د\ \و\ \خ\و\د\ \ر\ا\ \ب\ه\ \ش\ك\و\ف\ا\ئ\ي\ \ب\ر\س\ا\ن\د\ \(\ 1\)\ \ب\ر\ا\ي\ \د\س\ت\ي\ا\ب\ي\ \ب\ه\ \ف\ض\ا\ئ\ل\ \،\ \م\و\ا\ن\ع\ \و\ \د\ر\د\ه\ا\ \و\ \ر\ن\ج\ \ه\ا\ \ی\ \ف\ر\ا\و\ا\ن\ی\ \د\ر\ \ب\ر\ا\ب\ر\ \ا\ن\س\ا\ن\ \ا\س\ت\ \.\ا\گ\ر\ \آ\د\م\ي\ \ب\ت\و\ا\ن\د\ \ب\ر\ \م\ش\ك\ل\ا\ت\ \خ\و\د\ \ف\ا\ئ\ق\ \آ\ي\د\ \و\ \ا\ز\ \س\د\ه\ا\ي\ \پ\ي\ش\ \ر\ا\ه\ \ب\گ\ذ\ر\د\ \،\ \ن\گ\ه\د\ا\ش\ت\ن\ \و\ \پ\ا\ي\د\ا\ر\ي\ \ف\ض\ي\ل\ت\‌\ه\ا\ي\ \ب\ه\ \د\س\ت\ \آ\م\د\ه\ \ر\ا\ \آ\س\ا\ن\ \ا\ز\ \د\س\ت\ \ن\م\ي\ \د\ه\د\ \و\ \چ\ن\ا\ن\ \چ\ه\ \ف\ر\ز\ن\د\ا\ن\ \م\ا\ \ب\ه\ \ا\ي\ن\ \ح\ك\م\ت\ \ز\ي\ب\ا\ \د\ر\ \ك\س\ب\ \ف\ض\ا\ئ\ل\ \آ\گ\ا\ه\ \ش\و\ن\د\ \ق\ط\ع\ا\ً\ \د\ر\ \ب\ر\د\ب\ا\ر\ي\ \و\ \ش\ك\ي\ب\ا\ئ\ي\ \ه\ا\ \ا\س\ت\و\ا\ر\ت\ر\ \خ\و\ا\ه\ن\د\ \ب\و\د\.\ \ن\ق\ش\ \م\ش\ا\و\ر\ \ن\ي\ز\ \د\ر\ \ا\ي\ن\ \م\س\ي\ر\ \ت\ك\ا\م\ل\ي\ \ن\ق\ش\ي\ \ح\س\ا\س\ \و\ \م\ؤ\ث\ر\ \ا\س\ت\ \،\ \آ\گ\ا\ه\ \ك\ر\د\ن\ \آ\د\م\ي\ \ب\ه\ \چ\گ\و\ن\گ\ي\ \م\ق\ا\ب\ل\ه\ \و\ \م\ب\ا\ر\ز\ه\ \ب\ا\ \م\ش\ك\ل\ا\ت\ \،\ \پ\ش\ت\ی\ب\ا\ن\ی\ \و\ \ح\م\ا\ی\ت\ \ا\ز\ \م\ر\ا\ج\ع\ا\ن\ \و\ \ت\ق\و\ي\ت\ \ر\و\ح\ي\ه\ \و\ \ب\ا\ل\ا\ \ب\ر\د\ن\ \ظ\ر\ف\ي\ت\ \ه\ا\ي\ \ا\ح\س\ا\س\ي\ \و\ \ر\و\ا\ن\ي\ \آ\ن\ا\ن\ \ا\ز\ \ن\ك\ا\ت\ \م\م\ت\ا\ز\ \ك\ا\ر\ك\ر\د\ \ا\و\ \د\ر\ \ک\م\ک\ \ب\ه\ \ك\س\ب\ \ف\ض\ا\ئ\ل\ \ا\س\ت\ \و\ \ت\ل\ا\ش\ \ه\ا\ي\ \ا\و\ \د\ر\ \ج\ه\ت\ \ت\ق\و\ي\ت\ \خ\و\د\ \ب\ا\و\ر\ي\ \،\ \ا\ع\ت\م\ا\د\ \ب\ه\ \ن\ف\س\ \و\ \ا\س\ت\ق\ل\ا\ل\ \ز\م\ي\ن\ه\ \ه\ا\ي\ \ت\ك\ا\م\ل\ \و\ \ت\ق\ر\ب\ \آ\د\م\ي\ \ر\ا\ \ب\ه\ \م\ن\ب\ع\ \و\ا\ل\ا\ي\ \پ\ا\ك\ي\ \ه\ا\ \ف\ر\ا\ه\م\ \خ\و\ا\ه\د\ \ن\م\و\د\.\ \ت\ع\ر\ي\ف\ \م\ه\ا\ر\ت\ \ه\ا\ي\ \ز\ن\د\گ\ي\ \:\ \م\ه\ا\ر\ت\ \ه\ا\ي\ \ز\ن\د\گ\ي\ \ع\ب\ا\ر\ت\ن\د\ \ا\ز\:\ \م\ج\م\و\ع\ه\ \ا\ي\ \ا\ز\ \ت\و\ا\ن\ا\ئ\ي\ \ه\ا\ \ك\ه\ \ز\م\ي\ن\ه\ \س\ا\ز\گ\ا\ر\ي\ \و\ \ر\ف\ت\ا\ر\ \م\ث\ب\ت\ \و\ \م\ف\ي\د\ \ر\ا\ \ف\ر\ا\ه\م\ \م\ي\ \آ\و\ر\ن\د\ \،\ \ا\ي\ن\ \ت\و\ا\ن\ا\ئ\ي\ \ه\ا\ \ف\ر\د\ \ر\ا\ \ق\ا\د\ر\ \م\ي\ \س\ا\ز\ن\د\ \ك\ه\ \م\س\ئ\و\ل\ي\ت\ \ه\ا\ي\ \ن\ق\ش\ \ا\ج\ت\م\ا\ع\ي\ \خ\و\د\ \ر\ا\ \ب\پ\ذ\ي\ر\د\ \و\ \ب\د\و\ن\ \ل\ط\م\ه\ \ز\د\ن\ \ب\ه\ \خ\و\د\ \و\ \د\ي\گ\ر\ا\ن\ \ب\ا\ \خ\و\ا\س\ت\ \ه\ا\ \،\ \ا\ن\ت\ظ\ا\ر\ا\ت\ \و\ \م\ش\ك\ل\ا\ت\ \ر\و\ز\ا\ن\ه\ \،\ \ب\ه\ \و\ي\ژ\ه\ \د\ر\ \ر\و\ا\ب\ط\ \ب\ي\ن\ \ف\ر\د\ي\ \ب\ه\ \ش\ك\ل\ \م\ؤ\ث\ر\ي\ \ر\و\ب\ر\و\ \ش\و\د\ \(\ 2\)\ \ا\ن\س\ا\ن\ \د\ر\ \ت\ع\ا\م\ل\ا\ت\ \ح\ي\ا\ت\ي\ \خ\و\د\ \ب\ا\ \م\ح\ي\ط\ \ا\ج\ت\م\ا\ع\ي\ \و\ا\ج\د\ \ص\ف\ا\ت\ي\ \خ\ا\ص\ \م\ي\ \ش\و\د\ \.\ \م\ه\م\ \ت\ر\ي\ن\ \ت\أ\ث\ي\ر\ا\ت\ي\ \ك\ه\ \م\ح\ي\ط\ \ز\ن\د\گ\ي\ \ب\ر\ \ر\ف\ت\ا\ر\ \ب\ه\ \ج\ا\ي\ \م\ي\ \گ\ذ\ا\ر\د\ \ا\ز\ \ط\ر\ي\ق\ \ا\ح\س\ا\س\ا\ت\ \و\ \ع\و\ا\ط\ف\ \ا\س\ت\ \و\ \ه\م\ي\ن\ \ه\ا\ \ا\س\ت\ \ك\ه\ \ن\گ\ر\ش\ \آ\د\م\ي\ \ر\ا\ \ت\ح\ت\ \ت\أ\ث\ي\ر\ \ق\ر\ا\ر\ \د\ا\د\ه\ \،\ \ت\غ\ي\ي\ر\ا\ت\ي\ \ا\س\ا\س\ي\ \ر\ا\ \ر\ق\م\ \خ\و\ا\ه\د\ \ز\د\ \و\ \ن\ه\ا\ي\ت\ا\ً\‌\ \د\ر\ \ا\ي\ن\ \ت\ع\ا\م\ل\ا\ت\ \آ\د\م\ي\ \ت\ج\ر\ب\ي\ا\ت\ي\ \ر\ا\ \ك\س\ب\ \م\ي\ \ك\ن\د\ \ک\ه\ \پ\س\ \ا\ز\ \ت\ك\ر\ا\ر\ \و\ \ت\م\ر\ي\ن\&nbsp\;\ \ر\ف\ت\ا\ر\ه\ا\ \،\ \م\ه\ا\ر\ت\ \ه\ا\ئ\ي\ \ر\ا\ \ب\ه\ \و\ج\و\د\ \م\ي\ \آ\و\ر\د\.\ \پ\ژ\و\ه\ش\گ\ر\ا\ن\ \م\ع\ت\ق\د\ن\د\ \ت\ع\د\ا\د\ي\ \ا\ز\ \م\ه\ا\ر\ت\ \ه\ا\ي\ \ك\س\ب\ \ش\د\ه\ \پ\ا\ي\ه\ \ف\ع\ا\ل\ي\ت\ \ه\ا\ي\ \م\ر\ب\و\ط\ \ب\ه\ \ا\ر\ت\ق\ا\ي\ \ب\ه\د\ا\ش\ت\ \ر\و\ا\ن\ \ر\ا\ \س\ب\ب\ \خ\و\ا\ه\د\ \ش\د\.\ \&nbsp\;\&nbsp\;\\\\ت\أ\ث\ي\ر\ \م\ث\ب\ت\ \م\ه\ا\ر\ت\ه\ا\ي\ \ز\ن\د\گ\ي\:\\\\&nbsp\;\م\ه\ا\ر\ت\ه\ا\ي\ \ز\ن\د\گ\ي\ \ش\خ\ص\ \ر\ا\ \ق\ا\د\ر\&nbsp\;\ \م\ي\ \س\ا\ز\ن\د\ \ت\ا\ \د\ا\ن\ش\ \،\ \ن\گ\ر\ش\ \و\ \ا\ر\ز\ش\ \ه\ا\ي\ \و\ج\و\د\ي\ \خ\و\د\ \ر\ا\ \ب\ه\ \ت\و\ا\ن\ا\ئ\ي\ \ه\ا\ي\ \و\ا\ق\ع\ي\ \و\ \ع\ي\ن\ي\ \ت\ب\د\ي\ل\ \ك\ن\د\ \و\ \ب\ت\و\ا\ن\د\ \ا\ز\ \ا\ي\ن\ \ت\و\ا\ن\ا\ئ\ي\ \ه\ا\ \د\ر\ \ا\س\ت\ف\ا\د\ه\ \ص\ح\ي\ح\ \ت\ر\ \ن\ي\ر\و\ه\ا\ي\ \خ\و\د\ \ب\ه\ر\ه\ \گ\ي\ر\د\ \و\ \ز\ن\د\گ\ي\ \م\ث\ب\ت\ \و\ \ش\ا\د\ا\ب\ي\ \ر\ا\ \ب\ر\ا\ي\ \خ\و\د\ \ف\ر\ا\ه\م\ \س\ا\ز\د\.\ \ش\خ\ص\ي\ \ك\ه\ \ا\ز\ \م\ه\ا\ر\ت\ه\ا\ي\ \ز\ن\د\گ\ي\ \د\ر\ \م\ر\ا\و\د\ه\ \و\ \ا\ر\ت\ب\ا\ط\ \ب\ا\ \د\ي\گ\ر\ا\ن\ \ك\م\ك\ \م\ي\ \گ\ي\ر\د\ \ب\ه\ \ا\ح\ر\ا\ز\ \م\و\ف\ق\ي\ت\‌\ه\ا\ي\ \ذ\ي\ل\ \ن\ا\ئ\ل\ \خ\و\ا\ه\د\ \ش\د\ \ا\ل\ف\ \:\ \ق\د\ر\ت\ \ت\ح\م\ل\ \ن\س\ب\ت\ \ب\ه\ \ن\ظ\ر\ا\ت\ \م\خ\ت\ل\ف\ \و\ \ا\ح\س\ا\س\ \ا\م\ن\ي\ت\&nbsp\;\ \ن\س\ب\ت\ \ب\ه\ \گ\ف\ت\ا\ر\ \د\ي\گ\ر\ا\ن\ \ب\ \:\ \ا\ن\ج\ا\م\&nbsp\;\ \ب\م\و\ق\ع\&nbsp\;\ \ك\ا\ر\ \ب\ا\ \ت\و\ج\ه\ \ب\ه\ \ش\ر\ا\ي\ط\ \ز\م\ا\ن\ \و\ \م\ك\ا\ن\ \ج\ \:\ \ب\ر\ن\ا\م\ه\ \ر\ي\ز\ي\ \و\ \ك\و\ش\ش\ \د\ر\ \ا\م\و\ر\ \م\ف\ي\د\ \و\ \د\و\ر\ي\ \ا\ز\ \ه\ر\ \ك\ا\ر\ \ب\ي\ \ف\ا\ي\د\ه\ \د\ \:\ \ر\ا\ز\ \د\ا\ر\ي\ \و\ \ك\ن\ت\ر\ل\ \گ\ف\ت\ا\ر\ \ه\ـ\ \:\ \ب\ر\د\ا\ش\ت\ \و\ا\ق\ع\ \ب\ي\ن\ا\ن\ه\ \ا\ز\ \ج\ه\ا\ن\ \و\ \ع\ب\ر\ت\ \آ\م\و\ز\ي\ \ا\ز\ \و\ق\ا\ي\ع\ \ت\ا\ر\ي\خ\ \گ\ذ\ش\ت\ه\ \(3\)\ \و\ \:\ \ت\ق\و\ي\ت\ \خ\و\د\ \پ\ن\د\ا\ر\ه\ \و\ \ا\ت\ك\ا\ء\ \ب\ه\ \ن\ف\س\ \ز\ \:\ \ا\س\ت\ف\ا\د\ه\ \ا\ز\ \ظ\ر\ف\ي\ت\ \ه\ا\ \و\ \ك\ن\ش\ \ه\ا\ي\ \ه\و\ش\ \ه\م\چ\ن\ي\ن\ \م\ه\ا\ر\ت\ه\ا\ي\ \ز\ن\د\گ\ي\ \ا\ث\ر\ \م\ن\ا\س\ب\ي\ \د\ر\ \ج\ه\ت\ \ك\ا\ه\ش\ \آ\س\ي\ب\ \ه\ا\ي\ \ف\ر\د\ي\ \و\ \ا\ج\ت\م\ا\ع\ي\ \خ\و\ا\ه\ن\د\ \د\ا\ش\ت\ \و\ \ب\ا\ \ا\ي\ج\ا\د\ \ن\گ\ر\ش\ \ه\ا\ي\ \ا\ص\و\ل\ي\ \و\ \ع\ل\م\ي\ \د\ر\ \ا\ن\ت\خ\ا\ب\ \ب\ه\ت\ر\ي\ن\ \ش\ي\و\ه\ \د\ر\ \ا\ن\ج\ا\م\ \ب\ه\ي\ن\ه\ \ه\ر\ \ف\ع\ا\ل\ي\ت\ \ن\ق\ش\ \م\ؤ\ث\ر\ \خ\و\د\ \ر\ا\ \ا\ث\ب\ا\ت\&nbsp\;\ \خ\و\ا\ه\ن\د\ \ن\م\و\د\.\ \ا\ن\و\ا\ع\ \م\ه\ا\ر\ت\ \ه\ا\ي\ \ز\ن\د\گ\ي\:\ \&nbsp\;\ \چ\ن\د\ \م\ق\ا\ل\ه\ \د\ر\ \م\و\ر\د\ \م\ه\ا\ر\ت\ه\ا\ی\ \ز\ن\د\گ\ی\\
  \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\&nbsp\;\\

  \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\ \&nbsp\;\جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!