0

روانشناسی

خوش آمدید! 

تالار گفتگوی جواب اینجا محلی برای آگاهی، گفتگو و تبادل نظر میان کسب و کارهاست تا حرف ها گفته شود و ایده ها پرداخته شود. این تالار درباره بهترین محتوا و ایده های جدید روانشناسی گفتگو می کند و آنها را به اشتراک می گذارد و پروفایل حرفه ای شما را ایجاد می کند.

1

با بددهنی فرزندانمان چطور برخورد کنیم؟

تصویر پروفایل
aysa

با کودکان بد دهن چگونه برخورد کنیم؟

با کودکان بد دهن چگونه برخورد کنیم

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

حضور سر کلاس درس موقع فکر و عمل همزمانمان بود به همین دلیل هرگز سر کلاس دچار بد دهنی نمی شدیم🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅 سر کلاس فکر می کردیم اما این فکر تمام دنیای ما نبود🙆🙆🙆🙆🙆🙆 تمام دنیای ما این بود که اتفاق جدید حرف جدید درس جدید یا حتی دعوای جدید چه خواهد بود؟🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇

کمی سخت است اما اگر بتوانیم نظر کودک را طوری به خودمان جلب کنیم که علاوه بر توجه به ما بیشتر علاقه اش را روی کار خودش متمرکز کند هرگز دچار بد دهنی نمی شود

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!