0

ضوابط لازم برای ثبت اختراع

229 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
1. ایدهایی قابلیت ثبت را دارند که نتایجی محسوس و مفید بهمراه داشته باشند و منجر به تولید محصولات و فرایندهای جدیدی شوند. 2. اختراع در مقایسه با اختراعات پیشین باید اصل و جدید باشد. علاوه بر این، اختراع نباید از قبل در اختیار عموم قرار گرفته باشد تا به عنوان ایده ای جدید یا بدیع شناخته شود. 3. اختراع باید مفید باشد و یا الزامات لازم کاربردی را برآورده سازد. کاربردی بودن به این معنی است که اختراع صرف‌نظر از کوچک و جزئی بودن آن نتایجی جدید به بار می آورد.

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

1. ایدهایی قابلیت ثبت را دارند که نتایجی محسوس و مفید بهمراه داشته باشند و منجر به تولید محصولات و فرایندهای جدیدی شوند. 2. اختراع در مقایسه با اختراعات پیشین باید اصل و جدید باشد. علاوه بر این، اختراع نباید از قبل در اختیار عموم قرار گرفته باشد تا به عنوان ایده ای جدید یا بدیع شناخته شود. 3. اختراع باید مفید باشد و یا الزامات لازم کاربردی را برآورده سازد. کاربردی بودن به این معنی است که اختراع صرف‌نظر از کوچک و جزئی بودن آن نتایجی جدید به بار می آورد.

مشاهده

  • 229 مجموع مشاهدات
  • 229 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+